Apel

APEL

Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Białymstoku

 

         Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zwracamy się do każdego z Was -byłych funkcjonariuszy i pracowników, oraz byłych strażaków PSP z apelem o zgłaszanie swego akcesu – przynależności do naszej środowiskowo – zawodowej organizacji społecznej.

Stowarzyszenie nasze powstało z inicjatywy środowiska białostockiego i działa już dziewiętnasty rok. Obecnie ma zasięg krajowy, a w swym dorobku ma wiele osiągnięć na rzecz poprawy bytu emerytów i rencistów pożarnictwa.

Społecznym i całkowicie bezinteresownym zaangażowaniem jej wielu członków przyczyniło się znacznie do:

–          korzystnego ukształtowania świadczeń emerytalno – rentowych, zapewniających tysiącom byłych funkcjonariuszy godziwą egzystencję,

–          ochrony interesów członków Związku w zakresie przysługujących im z tytułu poprzedniej służby uprawnień, oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,

–          czuwania nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich, oraz ochroną godności i czci jej byłych funkcjonariuszy,

–          pogłębienia zawodowego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz umacniania więzi byłych funkcjonariuszy i pożarników z czynnymi zawodowo strażakami i członkami O.S.P.,

–         zachowania aktywności w życiu społecznym i publicznym w celu reprezentowania między innymi interesów członków Związku i środowiska emerytów i rencistów przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej i samorządowej.

Transformacja ustrojowa związana z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i nakładający na to się kryzys finansów publicznych przynosi nowe wyzwania naszemu stowarzyszeniu.  Widoczne są zakusy na poprawę  finansów publicznych, kosztem emerytów i rencistów i to szczególnie emerytur tzw. służb mundurowych,  które powszechnie są uważane za szczególnie uprzywilejowane. Dowodem aktualnym są obecne poczynania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmierzające do pozbawienia nas 50% środków funduszu socjalnego i przeznaczenie uzyskanych „oszczędności” na fundusz aktywizacji zawodowej.

Tym nowym wezwaniem jest walka o utrzymanie resztek i tak już maksymalnie okrojonych przywilejów emeryckich.

Zadanie to przekracza możliwości skutecznego, samodzielnego działania naszego, niezbyt licznego stowarzyszenia. Z tego też względu podjęte zostały poczynania mające na celu zjednanie zainteresowanych tą problematyką związków i stowarzyszeń bratnich nam służb mundurowych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Po mimo, że jesteśmy mało liczebni zarówno lokalnie jak i w skali kraju, to możemy być prężni w działaniu swoją aktywnością, której przecież nie brakowało większości z Was w czasach czynnej służby zawodowej.

Jeśli nawet niektórzy z Was, co jest oczywiste i zrozumiałe, nie mogą lub z różnych względów nie zechcą aktywnie włączyć się do pracy organizacyjno-statutowej, to nie odmawiajcie swego wsparcia innym, chętnym do działania. Dajcie szansę aby Wasze interesy i sprawy były przez nich reprezentowane. Jest to możliwe jedynie poprzez swoje uczestnictwo – członkostwo w Związku o co prosimy i apelujemy.

Z przynależnością związkową związana jest opłata skromnych składek członkowskich w wysokości 2,00 zł. miesięcznie.

Wszystkich, których nie zraża wysokość składki, są żywo zainteresowani poziomem świadczeń emerytalno – rentowych i  integracją środowiska, potrzebują pomocy lub widzą potrzebę udzielenia pomocy innym, zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Szczegółowych informacji udzielą Wam przy składaniu deklaracji członkowskich Zarządy Kół, którym swoich siedzib użyczają Komendy Powiatowe /Miejskie/ PSP i JRG w Łapach.

Świadomi jesteśmy, że kultywowanie tradycji, utrzymanie więzi zawodowej jak też prowadzenie działalności związkowej byłoby trudne bez współpracy i pomocy Komendantów i Dowódców jednostek organizacyjnych PSP, oraz życzliwości wszystkich zawodowo czynnych naszych młodszych kolegów. Pod ich też adresem kierujemy słowa podziękowania za pełne uznania zrozumienie i wsparcie na miarę posiadanych możliwości.

 

 Za Podlaski Zarząd Wojewódzki

Z poważaniem

 Prezes ZW

 St. bryg.. w st. spocz .inż. Witalis Bonda

 Białystok dnia 14 listopada  2012r.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz